Skip to Navigation Skip to Content Skip to Search Skip to Site Map Menu
Search

International

Overview

Student IT is a multi-lingual team, who are able to help you with all computer issues. We understand that computers can be confusing, and trying to figure out a problem that is not in your native language is a challenge. Feel free to request assistance in a language of your choice.

  1. 欢迎来到奥塔哥大学。
  2. Bienvenidos a la Universidad de Otago.
  3. Chào mừng đến với Đại học Otago.
  4. Fakamatala Nounou ‘i he lea faka-Tonga, ‘Univesiti ‘o Otago.
  5. Добро пожаловать в университет Отаго


欢迎来到奥塔哥大学。

我们是大学里的 STUDENT IT 部门,专门帮助电脑出问题的学生。如果你的电脑坏掉了或者你想学会用一个电脑软件,我们都可以帮你。如果你想用你的母语跟我们交谈,我们有会说 中文(普通话 和 广东话), 西班牙语, 印度语,等等语言的人。 告诉我们你想用那种语言沟通我们就可以安排一个指定的人给你。

你们可以用以下的方式联系我们。

电话: (03) 479-5170
Facebook: https://www.facebook.com/uostudentit/
邮箱: studentit@otago.ac.nz


Bienvenidos a la Universidad de Otago.

Nosotros somos Student IT, estamos acá para ayudar a los alumnos que tienen problemas con su computadora. Si su computadora se rompió o simplemente quieres aprender a usar un programa, estamos acá para ayudarte. Puede hablarnos en idiomas como chino, español, hindú, etc. dígannos su idioma preferido y nosotros nos encargamos de emparejarte con alguien que hable ese idioma!

Contáctenos de las maneras siguientes:

Tel: (03) 479-5170
Facebook: https://www.facebook.com/uostudentit/
E-mail: studentit@otago.ac.nz


Chào mừng đến với Đại học Otago.

Student IT là một nhóm đa ngôn ngữ, và có thể giúp bạn với tất cả các vấn đề về máy tính. Chúng tôi hiểu rằng máy tính có khi khó hiểu, và giải quyết một vấn đề không phải bằng tiếng mẹ đẻ của bạn là một thách thức. Vui lòng yêu cầu trợ giúp bằng một ngôn ngữ mà bạn chọn.

Liên hệ với chúng tôi theo những cách sau:

Tel: (03) 479-5170
Facebook: https://www.facebook.com/uostudentit/
E-mail: studentit@otago.ac.nz


Fakamatala Nounou ‘i he lea faka-Tonga, ‘Univesiti ‘o Otago.

‘Oku ‘i ai ‘a e timi ma’ae tafa’aki faka-Komipiuta ‘a e fanau ako ‘a e ‘Univesiti koe Student IT ‘oku nau taukei ‘i he ngaahi lea faka-Fonua kehekehe pea ‘oku nau malava ke tokoni’i koe ‘i he palopalema faka-Komipiuta kotoa pe. ‘Oku mahino kiate kimautolu ‘e ala ta’emahino ‘a e ngaahi me’a faka-Komipiuta pea faingata’a ke veteki ha palopalema ‘i ha lea kehe ‘o ‘ikai ‘i ho’o lea faka-Fonua. ‘Oku ‘ataa ke ke kole ha tokoni ‘i he lea ‘oku ke fiema’u.

Tel: (03) 479-5170
Facebook: https://www.facebook.com/uostudentit/
E-mail: studentit@otago.ac.nz


Добро пожаловать в университет Отаго.

Student IT это мульти язычная команда которая может помочь вам со всеми компьютерными проблемами. Мы понимаем что компьютерные проблемы могут быть непонятными, и пытаться выяснить проблему которая не на родном языке это может быть трудно. Так что не стесняйтесь попросить помощь на языке вашего выбора.

Tel: (03) 479-5170
Facebook: https://www.facebook.com/uostudentit/
E-mail: studentit@otago.ac.nz

Home Page